COLOURBOX4281853.jpg

På konferencen informerer Miljøstyrelsen om den nye drikkevandskontrol og om konsekvenserne for myndigheder og vandforsyninger. Derudover er der en række vejledninger, som skal ændres som følge af bekendtgørelsen. På konferencen vil du også høre nærmere om disse ændringer og få mulighed for at komme med input til Miljøstyrelsen.

Da EU’s drikkevandsdirektiv er grundlaget for de nye danske drikkevandsregler, har vi også inviteret repræsentanter fra Det europæiske General Direktorat (DG- Environment), som blandt andet arbejder med revision af Drikkevandsdirektivet, samt svenske og østrigske repræsentanter for myndigheder og/eller forsyningsselskaber for at høre nærmere om, hvordan de har indarbejdet kravene fra EU i deres nationale lovgivning. 

DANVA er i dialog med Miljøstyrelsen, og det endelige program for konferencen afhænger af resultatet af den kommende høring af vandkvalitetsbekendtgørelsen. Program offentliggøres snart her på siden.

  • Ændringer i udkast til ny bekendtgørelse om drikkevandskontrol
  • Der er et udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring indtil 24. juli. Der er foreslået følgende:
  • Alle parametre i drikkevandskontrollen skal udtages på forbrugerens taphane uden forudgående skylning.
  • Kimtal v. 37 grader er foreslået udtaget af kontrollen, og der bibeholdes en grænseværdi på 200 /ml for kimtal v. 22 grader. Der skal naturligvis stadig udtages prøver for coli og E-coli.
  • Hvis der er overskridelser på taphaneprøven, der kan henføres til forbrugerens installation, løses sagen i dialog mellem forbruger og kommunen, som sikrer udbedring og opfølgning.
  • Hvis overskridelserne kan henføres til forsyningsnettet, løses sagen i dialog mellem kommune og forsyningsselskab.
  • Der bliver sandsynligvis mulighed for, at antallet af parametre, der indgår i den lovpligtige kontrol, kan nedsættes – nogle efter en statslig risikovurdering andre efter en lokal risikovurdering, hvor vandværket eller vandselskabet skal fremsende forslag til kommunen, som har godkendelsesmyndigheden.
  • Boringskontrollen bibeholdes, men alt fra boring til taphane vil sandsynligvis fremover blive betragtet som driftskontrol og er som sådan ikke omfattet af den lovpligtige analysepakke men henføres til selskabernes arbejde med drikkevandssikkerhed.
  • Andre analysemetoder end akkrediterede kan anvendes som dokumentation, hvis metoderne vurderes at være valide.
  • Forslag om at kontrollen med enkeltvandforsyninger og mindre vandforsyninger skal bortfalde

Ændringerne kommer også til at betyde ændringer i blandt andet vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og i vejledning om kogeanbefaling. Prøvetagningsmanualen for udtagning af drikkevandsprøver er allerede ændret, idet der er tilføjet beskrivelser af, hvordan der skal udtages taphaneprøver. Derudover kan det blive aktuelt for vandværker og –selskaber at justere systemerne omkring drikkevandssikkerhed. Ligesom der ligger et stort arbejde forude i form af risikovurderinger og i meddelelse af nye prøvetagningsprogrammer.

Hold øje med DANVAs høringssvar på hjemmesiden.