drikkevand.jpg

Miljøstyrelsen nedsatte i 2017 i regi af Vandpanelet en arbejdsgruppe efter fund af desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Opgaven for arbejdsgruppen har blandt andet været at se på, hvordan man bedst udvælger de stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere for. Vandpanelet har også set på arbejdsgange og processer, som kan sikre en bedre videndeling om pesticidfund.

Da anbefalingerne fra arbejdsgruppen blev afleveret, var udmeldingen fra MST, at det nu var op til miljø-og fødevareministeren at tage stilling til Vandpanelets anbefalinger, idet en væsentlig bredere screening i grundvandet efter flere pesticider vil kræve ekstra finansiering. Efterfølgende er der sat en hel masse forskellige skibe i søen for at beskytte grundvandet.

På konferencen præsenterer Miljøstyrelsen, GEUS og regionerne status for anbefalingerne fra Vandpanelet. Der sættes fokus på, hvilken viden, der er opsamlet og på, hvordan vi kan  sætte viden i spil til gavn for kommuner, forsyninger og ikke mindst drikkevandet.

Oversigt over anbefalingerne fra Vandpanelet:

  • Der skal i forhold til i dag screenes for væsentligt flere pesticider i grundvandsovervågningen. En endelig vurdering af behovet for yderligere pesticidanalyser i grundvandsovervågningen afventer en analyse, der forventes afsluttet i 1. kvartal 2019.
  • Vandpanelet vil løbende blive inddraget i opdatering af listen over pesticider og nedbrydningsprodukter, som vandforsyningerne skal kontrollere for i råvand og drikkevand (pesticidlisten) og stoflisten for grundvandsovervågningen, og der er aftalt en procedure for det.
  • Overfladevandsovervågning kan være et supplement til den øvrige overvågning.
  • Der udarbejdes yderligere vejledning til kommuner og vandværker om, dels hvad man gør ved fund, dels hvordan man bedst skræddersyr boringskontrollen baseret på lokale forhold.
  • Danske Regioner får fast plads i Vandpanelet, hvor de i øjeblikket ikke er repræsenteret.

Program er under udarbejdelse.