paragraf tegn.jpg

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over lovgivningen, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som er særligt gældende indenfor forsyningsretningen "Spildevand"

Målgruppen

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen "spildevand"

Indhold

Indhold opdateres i takt med ændring i lovgivningen. 

På kurset vil du bl.a. lære om:

Affaldsbegrebet og andre centrale begreber fra affaldsområdet.

Affaldsmyndigheden

Definition af affald og forskellige affaldskategorier

Affaldsfasens ophør

Affaldsbehandling og affaldshierarkiet

 

Organisering af affaldsområdet

Organisering som del af kommunal forvaltning

Organisering i fælleskommunale affaldsselskaber og forholdet mellem fælleskommunale affaldsselskaber og kommuner

Organisering i selvstændige aktieselskaber og forholdet mellem kommunale aktieselskaber og fælleskommunale selskaber og mellem kommuner og aktieselskaber

 

Særligt om selskabsdannelse og konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingsanlæg

Gennemførelse af selskabsdannelse af affaldsforbrændingsanlæg, herunder værdiansættelse, prisfastsættelse og betydning i forhold til indgående varmeaftaler samt konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding

 

Takster og gebyrer på affaldsområdet

Gebyr- og takstfastsættelse inden for rammerne af hvile i sig selv princippet

Indregning af henlæggelser og afskrivninger i affaldstakst og gebyrerne

Mulighed for differentiering af affaldsgebyrer og takster

Særligt om takster for affaldsforbrænding

Kommende regulering om indtægtsrammer

 

Skat og afgifter

 

Affaldsplaner

Affaldsregulativets indhold og retsvirkning

Tilvejebringelse af affaldsregulativer

 

Affaldsproducerende borgere og virksomheder

Indsamlingsordning og anvisningsordninger

Borgerens benyttelsespligt og kommunens kapacitets-pligt samt herreløst affald

 

Transport af affald

Godkendelseskravet for affaldstransportør

Affaldsdata systemet

Transportforordningens ramme og mulighed for import og eksport af affald

 

Tilsyn og påbud

Tilsyn med affald

Påbud om fjernelse af affald

 

Særligt om bioforgasning af affald og anden ressourceudnyttelse

Bioforgasning af affald

Samarbejde med vand- og spildevandsselskaber om bioforgasning af affald

Anden ressourceudnyttelse af affald

 

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø

 

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning

 

Tilmelding

snarest muligt - helst senest 8 uger inden kursusstart