paragraf tegn.jpg

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som er særligt gældende indenfor forsyningsretningen "Vand"

Målgruppen

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen "vand"

Indhold

På kurset vil du bl.a. lære om:

Vandplaner og indsatsplanlægning

 • Statens vandplaner
 • Kommunens indsatsplan
 • Vandselskabers deltagelse i indsatsplanlægning

 Skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO

 • Retlige rammer for vandselskabets deltagelse i skovrejsning
 • Indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler, herunder håndhævelse
 • Påbud om boringsnære beskyttelsesområder
 • Erstatningsfastsættelse

Vandforsyningsplanlægning

 • Vandforsyningslovens bestemmelser om vandplanlægning
 • Vandforsyningslovens regulering af vandselskabers forsyningsret og forsyningspligt
 • Procedure for udformning og ændring af vandplaner
 • Vandplanernes retlige status
 • Sammenhæng mellem vandforsynings planer og forsyningsret og forsyningspligt

Indvindingstilladelser

 • Vandforsyningsloven og anden lovgivning, der har betydning for indvindingstilladelser
 • Hvordan søges der og træffes afgørelser om indvindingstilladelser

Påbud og forbud

 • Forvaltningsprocessuelle regler ved påbud og forbud
 • Gennemgang af retspraksis og praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet

Vandforsyningsregulativ

 • Vandforsyningsregulativets regulering af forbrugernes forhold
 • Leveringsgrænser i henhold til vandforsyningsregulativet
 • Kommunens godkendelse af vandregulativ

Indtægtsrammeregulering

 • Vandselskabernes indtægtsrammer efter vandsektorlovgivningen
 • Vandselskabernes effektiviseringskrav
 • Mulighed for tillæg til vandselskabets indtægtsramme
 • Vandforsyningslovens hvile i sig selv princip

Anlægsbidrag og vandbidrag

 • Vandforsyningslovens rammer for anlægsbidrag og vandbidrag
 • Fastsættelse af anlægsbidrag og anlægsbidragets forfaldstidspunkt
 • Fastsættelse af vandbidrag

Endvidere vil der være et aktuelt emne. Eksempelvist:

 • Levering af sekundavand
 • Overtagelse og fusion med private vandværker
 • Grundvandssamarbejde