COLOURBOX12621413.jpg

Indhold 

På modulet ”Almen 1” vil du blandt andet lære om:

Selskabsret

 • Krav og muligheder i forsyningslovgivning i forhold til selskabsetablering
 • Selskabsformer og disses karakteristika
 • Selskabsdokumenter i form af ejeraftaler, vedtægter, forretningsorden m.v.
 • Forholdet mellem forsyningsselskabet og dets ejer
 • Forholdet med forsyningsselskabets bestyrelse og direktion
 • Bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsesmedlemmernes rettigheder og pligter

Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde

 • Grundlæggende sondring mellem myndighed og drift
 • Myndighedsopgaver og driftsopgaver
 • Myndighedsforberedende arbejde, herunder hvilke op-gaver der kan betegnes som myndighedsforberedende arbejde
 • Forsyningsselskabers iagttagelse af lighedsprincippet og ikke-diskriminationsprincippet
 • Forsyningsselskabers partsrettigheder

Aktindsigt og miljøaktindsigt

 • Forsyningsselskaber omfattet af offentlighedsloven
 • Oplysninger omfattet af aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Oplysninger som kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Behandling af anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Oplysninger omfattet af miljøaktindsigtsloven
 • Særligt om forsyningsselskaber og miljøaktindsigtsloven

Udbud, indkøb og aftaler

 • De udbudsretlige regler og udbudsformer
 • De udbudsretlige indkøb, herunder udbudsformer og tærskelværdier
 • Undtagelse fra udbudspligten
 • Udbudsreglernes håndhævelse
 • Hovedindholdet i kontrakter og brug af standardvilkår

Fast ejendomsregulering

 • Rettigheder over fast ejendom ved aftale, hvad skal med i aftalen
 • Ekspropriation af fast ejendom, herunder ekspropriationsprocessen
 • Gæsteprincippets indhold og udstrækning
 • Fravigelse af gæsteprincippet ved deklaration
 • Sikring af rettigheder over fast ejendom ved tinglysning

Juridisk kildelære og informationssøgning

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning