Vandsektorloven og de tilhørende bekendtgørelser har stor indflydelse på vandselskabernes økonomi. Derfor udbyder DANVA et grundlæggende kursus for de medarbejdere og beslutningstagere, der ønsker at vide, hvordan den totaløkonomiske regulering og benchmarking fungerer.

I mange vandselskaber er der stigende fokus på den økonomiske regulering. Dette skyldes bl.a. stigende effektiviseringskrav og behov for tillæg. Vandselskaberne skal i reguleringen tænke langsigtet og kunne overskue eksempelvis konsekvenserne af forskellige investeringsstrategier. Der sættes på kurset fokus på vandselskabets rammer og muligheder, bl.a. i forhold til benchmarking, mål og andre tillæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledelse og andre medarbejdere, der er i berøring med den økonomiske regulering af vandselskabet - og som har brug for at forstå de grundlæggende mekanismer i den økonomiske regulering.

Personer med stor erfaring med økonomisk regulering henvises endvidere til DANVAs 1-dagskursus, hvor der kun fokuseres på at blive opdateret på sidste nyeste viden inden for relevante emner. 

Program

DAG 1 fra kl. 9.30-17.00. Morgenmad fra kl. 9.00

Velkommen og præsentation

Økonomisk regulering af vandsektoren
Kort om hvorfor vandsektoren er underlagt økonomisk regulering, hvad er formålet og betydning af den økonomiske regulering.
v. Bertel Ifversen, DANVA

Opgørelse af indtægter
Hvordan defineres indtægter, og hvad tæller med i opgørelsen af indtægter. Tilknyttede aktiviteter, renteindtægter, tilslutningsbidrag, vejbidrag, kurstab, tab på debitorer m.m. Håndtering af tilslutningsbidrag, herunder periodisering i regnskab og økonomiske rammer.
v. Thomas Riis, PwC

Fastsættelse af indtægtsgrundlag og forventede korrektioner
Grundlaget for indtægtsrammerne, herunder indregning af driftsomkostninger, renteomkostninger, igangværende arbejder, tilknyttet aktivitet, over- og underdækning m.m.
v. Thomas Riis, PwC

12.00 Frokost

Kontrol- og reguleringsperioder, underdækning og budget
Hvordan kontrollerer Forsyningssekretariatet overholdelse af indtægtsrammerne? Hvilke underdækninger kan overføres til kommende år i henholdsvis kontrol- og reguleringsperioden. Overvejelser og gode råd til budgetteringsprocessen.
v. Thomas Riis, PwC

Tillæg
Gennemgang af mulighederne for tillæg, væsentlighedsgrænser, proces for godkendelse og forhåndsgodkendelse af tillæg herunder tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområder med mere.
v. NN


Tillæg, den gode ansøgning
Case fra et vandselskab

Gruppearbejde om tillæg
Vi sætter fokus på udarbejdelse af ansøgninger baseret på nogle af de mest hyppige eksempler på tillægsgivende aktiviteter.
v. NN

Medfinansiering

Reguleringen stiller større og flere krav til vandselskabernes klimatilpasning, også når disse gennemføres via reglerne om medfinansiering. Vi ser nærmere på de forventede konsekvenser af den politiske aftale som indeholder krav om effektivisering og samfundsøkonomiske beregninger.
v. Jens Plesner, DANVA

Egen tid og check-in på hotel + middag

DAG 2 fra kl 8.15 – 15.30.

Benchmarking
Præsentation af den totaløkonomiske benchmarking, herunder gennemgang af netvolumenmodellen for henholdsvis drift og anlæg. Hvordan virker modellen? Hvad er særlige forhold og hvad skal man overveje at ansøge om?
Præsentation af performancebenchmarking.
v. Thomas Sørensen, DANVA

Hvordan påvirker den økonomiske regulering dit vandselskab? Og hvad kan du gøre for at leve op til krav?
Hvilke incitamenter giver den økonomisk regulering? Vi ser på, hvordan den tidligere, nuværende og mulig fremadrettede regulering påvirker vandselskabets økonomiske muligheder.
Forretningsplaner og asset management som værktøj i forhold til økonomisk regulering.
v. Bertel Ifversen, DANVA

12.00 Frokost

Introduktion til DANVAs PIT-model

Få et indblik i DANVAs PIT-model og få input til vandselskabets arbejde med optimering af dets økonomiske grundlag. Herunder planlægning af samlet økonomisk plan for sammensætning af takster, lån og investeringer samt effekten heraf.
v. NN

Justeringer af den økonomiske regulering

v. Bertel Ifversen, DANVA

Konsekvens af ændringerne

Hvad bliver konsekvenserne når vandsektoren udsættes for luftkorrektion, fleksible rammer, WACC, stigende reinvesteringsbehov og ikke mindst markante effektiviseringskrav. DANVA præsenterer en prognose for sektoren med inspiration til lignende analyser for jeres selskab.
v. NN

Opsamling og evaluering

Tak for i dag
 

Undervisere
Thomas Riis, PwC
Bertel Ifversen, DANVA
Jens Plesner, DANVA