Vandsektorloven og de tilhørende bekendtgørelser har stor indflydelse på vandselskabernes økonomi. Derfor udbyder DANVA dette  grundlæggende kursus for de medarbejdere og beslutningstagere, der ønsker at vide, hvordan den totaløkonomiske regulering og benchmarking fungerer.

Dette kursus afholdes virtuelt via Teams.I mange vandselskaber er der stigende fokus på den økonomiske regulering. Dette skyldes bl.a. stigende effektiviseringskrav og behov for tillæg. Vandselskaberne skal i reguleringen tænke langsigtet og kunne overskue eksempelvis konsekvenserne af forskellige investeringsstrategier. Der sættes på kurset fokus på vandselskabets rammer og muligheder, bl.a. i forhold til benchmarking, mål og andre tillæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledelse og andre medarbejdere, der er i berøring med den økonomiske regulering af vandselskabet - og som har brug for at forstå de grundlæggende mekanismer i den økonomiske regulering.

Personer med stor erfaring med økonomisk regulering henvises endvidere til 1 dags kurset, hvor der kun fokuseres på at blive opdateret på sidste nyeste viden inden for relevante emner. 

Program

DAG 1 fra kl. 8.30-14.15. 

8.30 Velkommen og præsentation

8.45 Økonomisk regulering af vandsektoren

Hvorfor er vandsektoren underlagt økonomisk regulering, hvad er formålet og betydning af den økonomiske regulering?
v. Bertel Ifversen, DANVA

9.45 pause

10.00 Opgørelse af indtægter

Hvordan defineres indtægter, og hvad tæller med i opgørelsen af indtægter. Tilknyttede aktiviteter, renteindtægter, tilslutningsbidrag, vejbidrag, kurstab, tab på debitorer m.m. Håndtering af tilslutningsbidrag, herunder periodisering i regnskab og økonomiske rammer.
v. Thomas Riis, PwC

Pause

Fastsættelse af indtægtsgrundlag og forventede korrektioner

Grundlaget for indtægtsrammerne, herunder indregning af driftsomkostninger, renteomkostninger, igangværende arbejder, tilknyttet aktivitet, over- og underdækning m.m.
v. Thomas Riis, PwC

11.20 Pause

11.30 Kontrol- og reguleringsperioder, underdækning og budget

Hvordan kontrollerer Forsyningssekretariatet overholdelse af indtægtsrammerne? Hvilke underdækninger kan overføres til kommende år i henholdsvis kontrol- og reguleringsperioden. Overvejelser og gode råd til budgetteringsprocessen.
v. Thomas Riis, PwC

12.00 Frokost

12.40 Benchmarking

Præsentation af den totaløkonomiske benchmarking, herunder gennemgang af netvolumenmodellen for henholdsvis drift og anlæg. Hvordan virker modellen? Hvad er særlige forhold og hvad skal man overveje at ansøge om?
v. Bertel Ifversen, DANVA

14.15 Tak for i dag


DAG 2 - kl. 8.15 - 14.30 

8.15 Performancebenchmarking
v. Thomas Sørensen, DANVA

8.50 Pause

9.00 Tillæg 
Gennemgang af mulighederne for tillæg, væsentlighedsgrænser, proces for godkendelse og forhåndsgodkendelse af tillæg herunder tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområder, nye regler for klimatilpasning med mere.

v. Niels Knudsen, DANVA

10.30 Pause

10.40 Tillæg, den gode ansøgning
Case fra et vandselskab.
v. Søren Larsen, Aarhus Vand

11.10 Hvordan påvirker den økonomiske regulering dit vandselskab? Og hvad kan du gøre for at leve op til krav?
Hvilke incitamenter giver den økonomisk regulering? Vi ser på, hvordan den tidligere, nuværende og mulig fremadrettede regulering påvirker vandselskabets økonomiske muligheder.
Forretningsplaner og asset management som værktøj i forhold til økonomisk regulering.
v. Bertel Ifversen, DANVA

12.05 Frokost

12.45 Introduktion til DANVAs PIT-model
Få et indblik i DANVAs PIT-model og få input til vandselskabets arbejde med optimering af dets økonomiske grundlag. Herunder planlægning af samlet økonomisk plan for sammensætning af takster, lån og investeringer samt effekten heraf.
v. Niels Knudsen, DANVA

13.30 Pause

13.40 Justeringer af den økonomiske regulering
Den økonomiske regulering er ved at blive justeret med effekt for indtægtsrammerne for 2023/24.
v. Bertel Ifversen, DANVA

14.10 Opsamling og evaluering

14.30 Tak for i dag

Undervisere
Thomas Riis, PwC
Bertel Ifversen, DANVA
Niels Knudsen, DANVA