Målgruppen

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen "vand"

Indhold
På kurset vil du bl.a. lære om:

Vandplaner og indsatsplanlægning

 • Statens vandplaner
 • Kommunens indsatsplan
 • Vandselskabers deltagelse i indsatsplanlægning
Skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO
 • Retlige rammer for vandselskabets deltagelse i skovrejsning
 • Indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler, herunder håndhævelse
 • Gennemførelse af den politiske aftale af 19. januar om BNBO indsatsen - i fællesskab mellem kommune og vandselskab
 • Påbud om boringsnære beskyttelsesområder
 • Erstatningsfastsættelse

Vandforsyningsplanlægning

 • Vandforsyningslovens bestemmelser om vandplanlægning
 • Vandforsyningslovens regulering af vandselskabers forsyningsret og forsyningspligt
 • Procedure for udformning og ændring af vandplaner
 • Vandplanernes retlige status
 • Sammenhæng mellem vandforsynings planer og forsyningsret og forsyningspligt

Indvindingstilladelser

 • Vandforsyningsloven og anden lovgivning, der har betydning for indvindingstilladelser
 • Hvordan søges der og træffes afgørelser om indvindingstilladelser
 • Korte indvindingstilladelser til landbruget - Ny bekendtgørelse og vejledning

Påbud og forbud

 • Forvaltningsprocessuelle regler ved påbud og forbud
 • Gennemgang af retspraksis og praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet
 • Vandingsforbud 

Vandforsyningsregulativ

 • Vandforsyningsregulativets regulering af forbrugernes forhold
 • Leveringsgrænser i henhold til vandforsyningsregulativet
 • Kommunens godkendelse af vandregulativ

Indtægtsrammeregulering

 • Vandselskabernes indtægtsrammer efter vandsektorlovgivningen
 • Vandselskabernes effektiviseringskrav
 • Mulighed for tillæg til vandselskabets indtægtsramme
 • Vandforsyningslovens hvile i sig selv princip

Anlægsbidrag og vandbidrag

 • Vandforsyningslovens rammer for anlægsbidrag og vandbidrag
 • Fastsættelse af anlægsbidrag og anlægsbidragets forfaldstidspunkt
 • Fastsættelse af vandbidrag

Endvidere stiller vi som oftest skarpt på et aktuelt emne.

Denne gang bliver det sidste nyt om udfordringerne med pesticider og implementeringen af de nye BNBO regler.

Kursusleder
Louise Andersen, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning.