Hvor er de juridiske faldgruber i dit arbejde - og hvordan kan du tackle dem? Kom og få et 360 graders overblik over forsyningsjuraen, og lær at se, hvornår du skal være særligt opmærksom.


Målgruppen
Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet.

Indhold 
Forsyningsjurauddannelsen giver dig overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

På modulet ”Almen 1” vil du blandt andet lære om:

Selskabsret

 • Krav og muligheder i forsyningslovgivning i forhold til selskabsetablering
 • Selskabsformer og disses karakteristika
 • Selskabsdokumenter i form af ejeraftaler, vedtægter, forretningsorden m.v.
 • Forholdet mellem forsyningsselskabet og dets ejer
 • Forholdet med forsyningsselskabets bestyrelse og direktion
 • Bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsesmedlemmernes rettigheder og pligter

Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde

 • Grundlæggende sondring mellem myndighed og drift
 • Myndighedsopgaver og driftsopgaver
 • Myndighedsforberedende arbejde, herunder hvilke op-gaver der kan betegnes som myndighedsforberedende arbejde
 • Forsyningsselskabers iagttagelse af lighedsprincippet og ikke-diskriminationsprincippet
 • Forsyningsselskabers partsrettigheder

Aktindsigt og miljøaktindsigt

 • Forsyningsselskaber omfattet af offentlighedsloven
 • Oplysninger omfattet af aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Oplysninger som kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Behandling af anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Oplysninger omfattet af miljøaktindsigtsloven
 • Særligt om forsyningsselskaber og miljøaktindsigtsloven

Udbud, indkøb og aftaler

 • De udbudsretlige regler og udbudsformer
 • De udbudsretlige indkøb, herunder udbudsformer og tærskelværdier
 • Undtagelse fra udbudspligten
 • Udbudsreglernes håndhævelse
 • Hovedindholdet i kontrakter og brug af standardvilkår

Fast ejendomsregulering

 • Rettigheder over fast ejendom ved aftale, hvad skal med i aftalen
 • Ekspropriation af fast ejendom, herunder ekspropriationsprocessen
 • Gæsteprincippets indhold og udstrækning
 • Fravigelse af gæsteprincippet ved deklaration
 • Sikring af rettigheder over fast ejendom ved tinglysning

Juridisk kildelære og informationssøgning


Undervisere
Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø


Kursusleder
Louise Andersen, DANVA