Vandsektorloven og de tilhørende bekendtgørelser har stor indflydelse på vandselskabernes økonomi. Derfor udbyder DANVA et grundlæggende kursus for de medarbejdere og beslutningstagere, der ønsker at vide, hvordan den totaløkonomiske regulering og benchmarking fungerer.

Den økonomiske regulering har skiftet fokus fra et driftsfokus til fokus på de totale omkostninger. Vandselskaberne skal i reguleringen tænke mere langsigtet og kunne overskue eksempelvis konsekvenserne af forskellige investeringsstrategier. Der sættes i kurset fokus på vandselskabets rammer og muligheder, bl.a. i forhold til benchmarking, mål og andre tillæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledelse og andre medarbejdere, der er i berøring med den økonomiske regulering af vandselskabet - og som har brug for at forstå de grundlæggende mekanismer i den økonomiske regulering.

Personer med stor erfaring med økonomisk regulering henvises endvidere til DANVAs 1-dagskursus, hvor der kun fokuseres på at blive opdateret på sidste nyeste viden inden for relevante emner. 

PROGRAM - Dag 1

9.00 Morgenmad i kantinen

9.30 Velkommen og præsentation

9.40 Økonomisk regulering af vandsektoren

Kort om hvorfor vandsektoren er underlagt økonomisk regulering, hvad er formålet og betydning af den økonomiske regulering.
v. Bertel Ifversen, DANVA

10.40 Opgørelse af indtægter

Hvordan defineres indtægter, og hvad tæller med i opgørelsen af indtægter. Tilknyttede aktiviteter, renteindtægter, tilslutningsbidrag, vejbidrag, kurstab, tab på debitorer m.m. Håndtering af tilslutningsbidrag, herunder periodisering i regnskab og økonomiske rammer.
v. Thomas Riis, PwC

Fastsættelse af indtægtsgrundlag og forventede korrektioner

Grundlaget for indtægtsrammerne, herunder indregning af driftsomkostninger, renteomkostninger, igangværende arbejder, tilknyttet aktivitet, over- og underdækning m.m.
v. Thomas Riis, PwC

12.00 Frokost

12.45 Kontrol- og reguleringsperioder, underdækning og budget

Hvordan kontrollerer Forsyningssekretariatet overholdelse af indtægtsrammerne? Hvilke underdækninger kan overføres til kommende år i henholdsvis kontrol- og reguleringsperioden. Overvejelser og gode råd til budgetteringsprocessen.
v. Thomas Riis, PwC

13.40 Pause

13.50 Tillæg

Gennemgang af mulighederne for tillæg, væsentlighedsgrænser, proces for godkendelse og forhåndsgodkendelse af tillæg herunder tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområder med mere.
v. Johannes Jönsson, DANVA

15.20 Pause

15.30 Tillæg, den gode ansøgning
Case fra et vandselskab

16.00 Pause

16.10 Gruppearbejde om tillæg

Vi sætter fokus på udarbejdelse af ansøgninger baseret på nogle af de mest hyppige eksempler på tillægsgivende aktiviteter. v. Johannes Jönsson, DANVA

17.00 Egen tid og check-in på hotel

18.00 Middag kl. 18.00


PROGRAM - DAG 2

8.15 Benchmarking 

Præsentation af den totaløkonomiske benchmarking, herunder gennemgang af netvolumenmodellen for henholdsvis drift og anlæg. Hvordan virker modellen? Hvad er særlige forhold og hvad skal man overveje at ansøge om?
Præsentation af performancebenchmarking.
v. Thomas Sørensen og Johannes Jönsson, DANVA

10.15 Pause

10.25 Hvordan påvirker den økonomiske regulering dit vandselskab? Og hvad kan du gøre for at leve op til krav? 

Hvilke incitamenter giver den økonomisk regulering? Vi ser på, hvordan den tidligere, nuværende og mulig fremadrettede regulering påvirker vandselskabets økonomiske muligheder.
Forretningsplaner og asset management som værktøj i forhold til økonomisk regulering.
v. Bertel Ifversen, DANVA

12.00 Frokost

12.45 Optimer dit grundlag, takster og låntagning  

Vandselskabets arbejde med optimering af dets økonomiske grundlag. Herunder planlægning af samlet økonomisk plan for sammensætning af takster, lån og investeringer samt effekten heraf. DANVA har fået udarbejdet en ny PIT-model som præsenteres.
v. Thomas Riis, PwC og Johannes Jönsson, DANVA

14.15 Pause

14.35 Ny lovgivning, fremadrettet regulering og aktuelle fokusområder 

Den økonomiske regulering ændrer sig jævnligt. Vi ser på de seneste ændringer og hvor reglerne muligvis ændres i fremtiden. Herunder bl.a. de seneste justeringer af reglerne i form af ny politisk aftale og forventet implementering heraf, konsekvenser af skattesagen, fleksible indtægtsrammer, forrentningsramme og WACC (Weighted Average Cost of Capital) mv.
v. Bertel Ifversen og Johannes Jönsson, DANVA

15.45 Opsamling og evaluering

16.00 Tak for i dag