Målgruppen
Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet.

Indhold 
Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

På modulet ”Almen 1” vil du blandt andet lære om:

Selskabsret

Krav og muligheder i forsyningslovgivning i forhold til selskabsetablering

Selskabsformer og disses karakteristika

Selskabsdokumenter i form af ejeraftaler, vedtægter, forretningsorden m.v.

Forholdet mellem forsyningsselskabet og dets ejer

Forholdet med forsyningsselskabets bestyrelse og direktion

Bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsesmedlemmernes rettigheder og pligter


Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde

Grundlæggende sondring mellem myndighed og drift

Myndighedsopgaver og driftsopgaver

Myndighedsforberedende arbejde, herunder hvilke op-gaver der kan betegnes som myndighedsforberedende arbejde

Forsyningsselskabers iagttagelse af lighedsprincippet og ikke-diskriminationsprincippet

Forsyningsselskabers partsrettigheder


Aktindsigt og miljøaktindsigt

Forsyningsselskaber omfattet af offentlighedsloven

Oplysninger omfattet af aktindsigt efter offentlighedsloven

Oplysninger som kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven

Behandling af anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven

Oplysninger omfattet af miljøaktindsigtsloven

Særligt om forsyningsselskaber og miljøaktindsigtsloven


Udbud, indkøb og aftaler

De udbudsretlige regler og udbudsformer

De udbudsretlige indkøb, herunder udbudsformer og tærskelværdier

Undtagelse fra udbudspligten

Udbudsreglernes håndhævelse

Hovedindholdet i kontrakter og brug af standardvilkår


Fast ejendomsregulering

Rettigheder over fast ejendom ved aftale, hvad skal med i aftalen

Ekspropriation af fast ejendom, herunder ekspropriationsprocessen

Gæsteprincippets indhold og udstrækning

Fravigelse af gæsteprincippet ved deklaration

Sikring af rettigheder over fast ejendom ved tinglysning


Juridisk kildelære og informationssøgning


Undervisere
Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Pris
Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning.