Vandsektorloven og de tilhørende bekendtgørelser har stor indflydelse på vandselskabernes økonomi. Derfor udbyder DANVA et grundlæggende kursus for de medarbejdere og beslutningstagere, der ønsker at vide, hvordan den totaløkonomiske regulering og benchmarking fungerer.

 

Med den økonomiske regulering har skiftet fokus fra et driftsfokus til fokus på de totale omkostninger. Vandselskaberne skal i reguleringen tænke mere langsigtet og kunne overskue eksempelvis konsekvenserne af forskellige investeringsstrategier. Der sættes i kurset fokus på vandselskabets rammer og muligheder, bl.a. i forhold til benchmarking, mål og andre tillæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledelse og andre medarbejdere, der er i berøring med den økonomiske regulering af vandselskabet - og som har brug for at forstå de grundlæggende mekanismer i den økonomiske regulering.

Dette er et grundlæggende kursus. Personer med stor erfaring med økonomisk regulering henvises til DANVAs 1-dagskursus (kontakt la@danva.dk for yderligere information). 

Indhold

9.00 Morgenmad i kantinen

9.30 Velkommen og præsentation

9.50 Økonomisk regulering af vandsektoren
Kort om hvorfor vandsektoren er underlagt økonomisk regulering, hvad er formålet og betydning af den økonomiske regulering. 
v. Bertel Ifversen, DANVA

10.20 Opgørelse af indtægter
Hvordan defineres indtægter, og hvad tæller med i opgørelsen af indtægter. Tilknyttede aktiviteter, renteindtægter, tilslutningsbidrag, vejbidrag, kurstab, tab på debitorer m.m. Håndtering af tilslutningsbidrag, herunder periodisering i regnskab og økonomiske rammer. 
v. Thomas Riis, PwC

Fastsættelse af indtægtsgrundlag og forventede korrektioner
Grundlaget for indtægtsrammerne, herunder indregning af driftsomkostninger, renteomkostninger, igangværende arbejder, tilknyttet aktivitet, over- og underdækning m.m. 
v. Thomas Riis, PwC

12.00 Frokost

12.40 Kontrol- og reguleringsperioder
Hvordan kontrollerer Forsyningssekretariatet indtægtsrammerne? Hvilke omkostninger kan overføres til kommende år i henholdsvis kontrol- og reguleringsperioden.
v. Thomas Riis, PwC

13.10 Tillæg
Gennemgang af mulighederne for tillæg, væsentlighedsgrænser, proces for godkendelse og forhåndsgodkendelse af tillæg herunder tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområder med mere.
v. Johannes Jönsson, DANVA

14.40 Pause

15.00 Tillæg, den gode ansøgning

Case fra et vandselskab

15.50 Pause

16.00 Ny økonomisk regulering
Betydningen af den nye politiske aftale om ny økonomisk regulering. Herunder sektorens effektiviseringspotentiale, Forsyningssekretariatets nye rolle, fleksible indtægtsrammer, forrentningsramme og WACC (Weighted Average Cost of Capital).
v. Bertel ifversen og Johannes Jönsson, DANVA

17.00  Egen tid og check-in på hotel

18.00  Middag 

 

DAG 2

8.30 Benchmarking 
Præsentation af den totaløkonomiske benchmarking, herunder gennemgang af netvolumenmodellen for henholdsvis drift og anlæg. Hvordan virker modellen? Hvad er særlige forhold og hvad skal man overveje at ansøge om?
Præsentation af performancebenchmarking.
v. Thomas Sørensen og Johannes Jönsson, DANVA

10.30 Pause

10.50 Hvordan påvirker den økonomiske regulering dit vandselskab? Og hvad kan du gøre for at leve op til krav? 
Hvilke incitamenter giver den økonomisk regulering? Vi ser på, hvordan den tidligere, nuværende og mulig fremadrettede regulering påvirker vandselskabets økonomiske muligheder.
Forretningsplaner og asset management som værktøj i forhold til økonomisk regulering.
v. Bertel Ifversen, DANVA

11.50 Frokost

12.40 Optimer dit grundlag, takster og låntagning  
Vandselskabets arbejde med optimering af dets økonomiske grundlag og med på mellemlangt sigt at have en samlet økonomisk plan for sammensætning af takster, lån og investeringer samt effekten heraf. 
v. Thomas Riis, PwC

13.30 Betydning af skattesagen
Indregning af tilbagebetalt skat i indtægtsrammerne. Håndtering af sambeskatningsbidrag i regulering og regnskab og tilbagebetaling heraf. Tilslutningsbidrag og fremtidig skat.
v. Thomas Riis, PwC

14.15 Pause

14.45 Ny lovgivning, fremadrettet regulering og aktuelle fokusområder 
Den økonomiske regulering ændrer sig jævnligt. Vi ser på de seneste ændringer og hvor reglerne muligvis ændres i fremtiden. Vi ser på seneste justeringer af reglerne i form ny politisk aftale og forventet implementering heraf.
v. Johannes Jönsson og Bertel Ifversen, DANVA

15.45 Opsamling og evaluering

16.00 Tak for i dag

 

Undervisere

Thomas Riis, PwC
Bertel Ifversen, DANVA
Johannes Jönsson, DANVA

Praktiske oplysninger

  • Undervisningen foregår i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
  • Prisen for medlemmer af DANVA er 7.300 kr. ex moms og 8.300 kr. ex. moms for ikke medlemmer
  • Undervisningsmateriale, overnatning og forplejning er inkluderet i prisen
  • Tilmelding sker via danva.dk under Arrangementer

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Bertel Ifversen, DANVA, bi@danva.dk, 87 93 35 67

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 24 84 52 11