DWF Tema-møde: Cirkulær økonomi i vandsektoren

Er der ressourcer at hente i spildevand? Kan man oprense specifikke indholdsstoffer, og kan det overhovedet betale sig?

 

Spildevands indhold af kemikalier fra både husholdninger og industri anses typisk for at være et problem. Men kan indholdsstoffer i stedet være en ressource, der kan oprenses – også med økonomisk gevinst? På temadagen gives konkrete eksempler på, hvordan stoffer fra spildevand kan genbruges, og der hentes inspiration fra tankegangen i cirkulær økonomi. Temadagen inkluderer en omvisning på Algeanlægget..

 

Dato: 1. marts 2016, kl. 10.00 til 16.30

Sted: Kalundborg Forsyning, Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg 

 

 

Program:

10.00:

Velkomst til Kalundborg og perspektivering v/ Hans-Martin Friis Møller, Direktør, Kalundborg Forsyning

10.10:

Kemi i Kredsløb: Hvordan indgår kemikalier i cirkulær økonomi?  v/Eva Høy Engelund, DHI

10.30:

Rest til Ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV’er v/ Maj Munch Andersen, DTU og Jette Lillelund, Dansk Symbiosecenter

10.50:

Symbioseprojektet: Er der cirkulær økonomi i spil i det samarbejde? v/ Peer Olander Nørgaard, Kommunikationsansvarlig, Symbioseprojektet

11.20:

Struvit: Et skridt på vejen til bedre genanvendelse af fosfor fra spildevand v/ Peter Balslev, Norconsult.

11.50:

Alle taler om cirkulær økonomi, men hvad er det? v/ Birgit Munch-Kampmann, Copenhagen Ressource Institute

12.10:

Frokost og rundvisning

14.00:

Effektive vandrensningssystemer v/ Martin Andersen, DHI

  14.30:

Diskussion i mindre grupper: Kan min virksomhed genanvende flere ressourcer og/eller spildstrømme? Hvordan kommer jeg i gang, hvor kan jeg få hjælp, og hvad er potentialet? Der vil være moderatorer til diskussionerne.

15.30:

Opsamling i plenum samt diskussion af de fremkomne forslag, herunder forslag til specifikt videre arbejde.

16.00:

Afslutning 

 

 

Tilmelding: Herunder

Mødet er gratis, men ved udeblivelse uden forudgående afbud opkræves et no-show gebyr: 500 DKK. Sidste frist for afbud er den 26. februar.

 

Oplæg til gruppediskussioner

Vandsektoren er unik, da produktet til en vis grad renses og recirkuleres. Er sektoren derved et eksempel på cirkulær økonomi – eller er der flere muligheder for vandsektoren?

Den danske vandsektor har til formål at sikre tilførslen af rent drikkevand til Danmark. I princippet er sektoren opdelt i to separate spor, hvor hhv. vandforsyning og spildevandsrensning sørger for at vandet indvindes, renses og udledes og evt. indgår i et recirkuleringsforløb. Kemikalier fra industri og husholdning ender ofte i spildevandet, men hvor industriens udledninger er reguleret, er der ikke tilsvarende krav til udledninger fra private husholdninger. Vandet indeholder derfor ofte kemikalier, der er svært nedbrydelige, og som ikke nødvendigvis opsamles i renseprocessen. Kvaliteten af det vand, der udledes fra renseanlæg, er derfor stærkt påvirket af kemikalieindholdet i det tilførte vand.

 

Så hvad betyder cirkulær økonomi for vandsektoren?

Overordnet set er der to aspekter af cirkulær økonomi for vandsektoren: Et handler om produktionssymbioser, dvs. at virksomheder udnytter overskuds- eller restproduktion fra andre virksomheder i deres produktion. På spildevandsområdet har det f.eks. vist sig muligt at skabe renseanlæg, der netto producerer mere energi end der er brug for, og som derfor kan sælge denne energi og skabe en indtægt på basis af overskudsproduktion. På vandforsyningsområdet kunne man forestille sig, at der kan udvindes materialer fra iltningstrapper og filtre, som kan generere en indkomst, fx jern og mangan fra skyllevandet. F.eks. kan vandets indhold af nyttige stoffer/mangel på nyttige stoffer udnyttes til produktion af vand med specielle egenskaber, fx højt fluorindhold, litium m.v. Det handler altså om at udvinde brugbare ressourcer fra processerne i stedet for at lade dem passere.

 

Det andet perspektiv handler om, at renseprocesserne udvikles, så de i højere grad tilpasses spildevandets kvalitet, og at der målrettet sættes ind mod at udvikle metoder til at fjerne stoffer, der anses for problematiske i vandmiljøet. Det er velkendt, at der i høj grad findes problematiske stoffer i spildevandet, og at det kan være stort set umuligt at fjerne disse stoffer i renseprocesserne. F.eks. kan spildevand fra medicinalindustri indeholde SVHC (Substances of Very High Concern), da stofferne i visse tilfælde bruges i produktionen, mens hospitalsspildevand indeholder rester fra farmaceutiske produkter. Her er specielt persistente og bioakkumulerbare stoffer problematiske, men også ikkenedbrydelige partikler som mikroplast udgør et problem. Udvikling af renseprocessernes effektivitet og viden om kemiske stoffer, der ikke fjernes og derfor bør erstattes med nedbrydelige alternativer, er derfor essentielle bidrag til cirkulær økonomi i vandsektoren.

 

Besøg på Algeanlægget


På mødet, som afholdes i samarbejde mellem DWF og ”Kemi i Kredsløb”, vil begge aspekter blive belyst og diskuteret. Mødet holdes i Kalundborg, idet der her er et af Danmarks største eksempler på, hvordan en række industrier og kommunale værker har samarbejdet for at levere råvarer til hinanden – råvarer, som for én virksomhed er affald og for en anden er en nødvendig råvare for deres produktion. Dette er kendt som Symbioseprojektet.

Registration